mai 29, 2017

Põhikiri

MTÜ Raasiku Tuletõrjeühingu põhikiri

Põhikiri

  1. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing Raasiku Tuletõrjeühing (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
1.2.Ühingu asukohaks on Raasiku vald, Eesti Vabariik
1.3.Ühingu põhieesmärgiks on  päästeala vabatahtlike ühendamine, ühistegevuse arendamine, oma liikmete kaudu ohutuma elukeskonna loomine, ühistegevuse heade tavade tutvustamine ja rakendamine ning avalikkuse kaasamine ohutuma ühiskonna arendamisse.
1.4. Ühingu põhitegevusteks on pakkuda võimekat päästealast tegevust Raasiku vallas ja lähiümbruses ning nõustab ja koolitab elanikkonda.

  1. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
    2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja vastab väemalt I astme vabatahtliku päästjale esitatud nõuetele

2.2. Ühingu  liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus kirjaliku avalduse alusel.
2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
2.4.1 Ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu;
2.4.2 Ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2  juhatuse liikmetest.
2.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

 

  1. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
3.1.1Osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
3.1.2 Olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
3.1.2  Saada ühingu  juhatuselt ja muudelt organitelt igakülset teavet ühingu tegevuse kohta;

3.2.  Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1 Järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
3.2.2 Tasuma määratud liikmemaksu;
3.2.3 Teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.
4. Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2.Ühingu  üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1 Põhikirja muutmine

4.2.2  Eesmärgi muutmine  eesmärgi puhul 9/10 liikmete nõusolek)
4.2.3  Juhatuse liikmete määramine
4.2.4  Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine
4.2.5  Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
4.2.6 Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse
4.3.Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
4.3.1 Aastaaruande kinnitamiseks
4.3.2 Seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra,e-maili teel.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on volitusega esindatud üle poole ühingu liikmetest

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende volitaud esindajad.

4.6.1 Põhikirja muutmiseks 2/3 üldkoosolekul osalejatest

4.6.2 Eesmärgi muutmise puhul 9/10 liikmete nõusolek
5. Juhatus

5.1. Ühingut juhib ja esindab igapäevaselt ühe- kuni neljaliikmeline juhatus, mis valitakse üldkoosoleku poolt kuni viieks aastaks. Juhatuse liikmete tasustamise kord ja lepingute sõlmimine on üldkoosoleku pädevuses.
5.2. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 15 000 eurot, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus

5.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

  1. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri on vastu võetud 20.11.2017.a. toimunud üldkoosolekul.

MTÜ Raasiku Tuletõrjeühingu Põhikiri